Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave IV, so sídlom Fedákova 3, Bratislava, v školskom roku 2016/2017 ponúka v rámci logopedickej prevencie skríningové vyšetrenie reči, ktoré je zamerané na deti predškolského veku. Toto vyšetrenie realizujeme osobne v materských školách so súhlasom rodičov detí. S termínom vyšetrenia bude poskytnutý aj termín konzultácie, kedy budú mať rodičia možnosť konzultovať výsledky skríningu s logopedičkou.V prípade záujmu konkrétnej MŠ a rodičov o túto aktivitu je potrebné, aby vedenie materskej školy kontaktovalo logopedičku CPPPaP BA IV, Mgr. K. Gašparovú.

Podmienkou realizácie vyšetrenia je podpísaný informovaný súhlas zákonného zástupcu a tiež poskytnutie anamnestických údajov formou vyplnenia dotazníka. Anamnestické údaje nám pomáhajú presnejšie interpretovať výsledky vyšetrenia. Súčasťou skríningu je aj konzultácia s učiteľkami MŠ s cieľom stimulovania rečového vývinu dieťaťa. Na jeho realizáciu je tiež potrebné vyplniť informovaný súhlas.

Rodičom, ktorí majú záujem o túto službu, odporúčame vyplniť anamnestický dotazník k vývinu reči a informované súhlasy, ktoré budú k dispozícii u pani učiteľky.

Vyšetrenia a konzultácia sa budú konať v materskej škole v presne dohodnutých termínoch. Ak by sme Vaše dieťa nezastihli, je možné prísť osobne do centra po dohodnutí termínu na e-mailovej adrese  logopéda.

V prípade záujmu nás kontaktujte:
e-mail logopéd: gasparova.poradenstvoba4@gmail.com
Pracovný e-mail poradňa: poradenstvoba4@gmail.com
Tel.: 02/ 642 88 090, 64 46 14 67
Logopéd: Mgr. Katarína Gašparová

V Bratislave dňa 23.9.2016

Mgr. Ingrid Kubovičová
riaditeľka CPPPaP