Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,
v priebehu februára a prvej polovice marca 2020 plánujeme realizovať depistážne vyšetrenia školskej spôsobilosti v materských školách IV.

bratislavského obvodu. Ide o orientačné vyšetrenia predškolákov, t. j. detí, ktoré do 1.9.2020 dovŕšia 6. rok života. Depistáž môžu absolvovať aj deti, u ktorých rodičia zvažujú tzv. predčasné zaškolenie k septembru 2020, podľa potreby aj deti s odloženou školskou dochádzkou.

Cieľom vyšetrení je zachytenie detí, ktoré vykazujú znaky nezrelosti z hľadiska očakávaného zaškolenia, poskytnutie informácií rodičom a učiteľkám MŠ za účelom efektívnej stimulácie detí, informovanie o vhodnosti komplexnejšieho vyšetrenia detí, ktoré predbežne javia viaceré alebo výraznejšie znaky nezrelosti.

Z tohto vyšetrenia sa nevystavujú písomné odporúčania k zaškoleniu alebo odkladu školskej dochádzky – pre tento účel je potrebné komplexnejšie vyšetrenie detí v CPPPaP BA IV v období od polovice marca 2020 do konca mája 2020.

Rodičov, ktorí majú záujem o túto aktivitu, prosíme o vyplnenie anamnestického dotazníka o dieťati. V prípade, že ste zatiaľ v MŠ nevypĺňali informovaný súhlas s poskytnutím našich odborných služieb, je potrebné ho pred vyšetrením vypísať (pozn.: súčasťou súhlasu je aj vyplnenie osobných údajov dieťaťa do tlačiva rozhodnutia o prijatí dieťaťa na poskytnutie služieb do CPPPaP). Rodičia, ktorí súhlas tento školský rok v MŠ už vyplnili, ho nemusia vypĺňať znovu.

Tlačivá si môžete prevziať u pani učiteliek, prípadne stiahnuť z webovej stránky CPPPaP BA IV. Vypísané dokumenty odporúčame odovzdať triednym pani učiteľkám, od ktorých si ich prevezmeme. (Z dôvodu ochrany osobných údajov odporúčame tlačivá vložiť do zalepenej obálky s menom dieťaťa a tak odovzdať pani učiteľkám.) Výsledky z vyšetrenia poskytneme zákonným zástupcom – rodičom detí formou krátkeho písomného výstupu, podľa dohody s danou materskou školou je možný aj výstup formou krátkeho osobného rozhovoru v priestoroch materskej školy v dohodnutých termínoch. Rodičia sa na konzultáciu môžu objednať aj do CPPPaP.
Ďakujeme za spoluprácu.

Bratislava, 17.01.2020
Mgr. Monika Klapková
riaditeľka

rozhodnutie-1

informovaný súhlas celoplošný

Anamnestický dotazník