Milana Marečka 20, Bratislava

PROSÍME RODIČOV 5 ROČNÝCH DETÍ, KTORÉ OD ŠK.R. 2021/2022 BUDÚ PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, ABY ČO NAJSKÔR DORUČILI DO MŠ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, AK MAJÚ ZÁUJEM O DOTÁCIU NA STRAVNÉ AJ O DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS → Čestne_vyhlásenie  V RIADKU KDE UVÁDZATE MENO DIEŤAŤA PROSÍME VPÍSAŤ AJ DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VLOŽTE DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY, ALEBO HO NASKENOVANÉ POŠLITE NA skolkymarecka@gmail.com

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021 po novom ovplyvní novela zákona o dotáciách na stravu, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou zvýšilo doterajšiu sumu dotácie z 1,20 eur na 1,30 eur, a zároveň s ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov upravili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Koho sa týka zvýšený daňový bonus a koho dotácia na stravu?

Nárok na pomoc vo forme obedov „zadarmo“ alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. 5-ročné deti môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo. Pozor !!! pri dovŕšení 6 roku života dieťaťa, si rodič uplatní buď dotáciu na stravu, alebo daňový  bonus. Zdroj: MPSVR SR

Od šk. r. 2021/2022 je možné poskytnúť  dotáciu na stravu deťom:
• ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo
• ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima, alebo
• ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus
Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

• Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: čestné vyhlásenie
Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do školy alebo vhodiť do poštovej schránky na bráne pri vstupe do areálu školy do 02.08.2021 ⇒

Čestné vyhlásenie