Milana Marečka 20, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – vyňatie z novely zákona

,,Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.“

Uvedenú povinnosť si môžete splniť predložením vyplneného formuláru:
Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD platné od 1.2.2014.doc

Doplňujúce informácie ohľadom uvedenej povinnosti budú predmetom ďalšieho usmernenia.

viď odkaz:
http://www.upsvar.sk/ba/informacie-a-oznamy/oznam-k-novym-zakonom.html?page_id=365709