Milana Marečka 20, Bratislava

 Maminka, ocinko čítajte …na_piesku
1.    Materskú školu môžem navštevovať od 6,30 do 17.00 hod. Do  MŠ  nemôžem prísť samotný /á/. Ak ma nestíhaš  vybrať do 17. 00 hod. prosím zavolaj p. učiteľke, že budeš trocha meškať… (aj p. uč. môže mať  svoj program,  musí si ho zmeniť ).
2.    Ráno upozorni p. uč. na môj zdravotný stav v prípade: / ak som zle spinkal/a/, poúrazový stav a iné …/.
P. uč. má právo neprevziať ma,  ak môj  zdravotný stav nezodpovedá požiadavkám zdravých detí v kolektíve. Dávaj na to pozor, lebo moji kamaráti môžu potom tiež ochorieť !
3.    Odhlásiť zo stravy ma môžeš do 8.00 hod. ráno. Neskoršie by pani kuchárka nevedela zabezpečiť moju stravu a pitný režim. ( Ak vieš, že prídem neskôr do MŠ dohodni čas môjho neskoršieho príchodu  s p. učiteľkou).
4.     Prečo tak veľa platím za stravu ?  Reklamáciu stravného poplatku konzultuj s pani vedúcou ŠJ osobne, alebo na čísle telefónu: 0948794227 ( zaplatiť treba do 10. v danom mesiaci). Raňajky 0,32 €, Obed  0,76 € , Olovrant 0,26 €  spolu : 1,34 € . Raz mesačne zaplatím režijný poplatok  ( náklady na réžiu – energie) vo výške 2,-€.
5.    Ak chýbam viac ako 3 dni môže pani učiteľka pýtať od Vás lekárske potvrdenie o mojom zdravotnom stave. Ak 14 dní v MŠ chýbam a pani učiteľka  nevie, čo je so mnou /  môže   zrušiť moje miesto v MŠ/.
6.    Ak sa vraciam do MŠ  po 5 dňoch a trávim čas s rodinou napr. na dovolenke, musíš predložiť p. učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti ( nachádza sa v mojej šatni).  V  MŠ by sme nemali užívať žiadne lieky!
7.    V zmysle čl. 1ods. 3 VZN MČ BA DNV č. 2/2015  o výške príspevku a spôsobe úhrady na čiastočnú  úhradu nákladov MŠ je poplatok určený vo výške  16,30 €. Rodičia ho uhradia do 10. v mesiaci.  Ak som v  MŠ bol/a/ neprítomný /á/ 30 dní po sebe  idúcich môžeš požiadať o odpustenie  poplatku. (doložiť zdravotné potvrdenie o mojej chorobe v tom čase). Príspevok neplatia kamaráti,  ktorí do 31.08. v bežnom roku dovŕšia 6 rokov.
8.    Do 1.mája  je nutné predložiť pani riaditeľke „ Rozhodnutie o odložení školskej  dochádzky“, ktoré vydá riaditeľ ZŠ, ktorú budem navštevovať. (z dôvodu rezervovania miesta v  MŠ k budúcemu školskému roku).
9.    Pri vstupe do  MŠ používaj  názuvky  na obuv s  dodržiavaním zásad BOZP  a pozri aj na moje topánky, či sú čisté.
10.    Do  MŠ mi nedávaj  cenné predmety, malinovky vo fľaši, sladkosti. ( Vedie to ku konfliktom medzi mojimi     kamarátmi  –  ešte sa nevieme  rozdeliť a z jednej  fľaši  potom pijeme všetci ).
11.    Ak chceš s pani učiteľkou hovoriť o mne, dohodni si čas na odbornú konzultáciu – povedz pani učiteľke , čo by ste chceli zmeniť, prípadne aký máte v MŠ problém.
12.    Pyžamo, prezuvky, telocvičný úbor, hygienické potreby mi prosím pravidelne 1 x týždenne vyper.  Ak  svoje      veci ešte nepoznám,  tak mi ich   označ.
13.     Do MŠ  mi prosím vyberte  vhodné oblečenie pri ktorom nebudete  smutní ak sa trocha  ušpiním.
14.    K ostražitosti pred cudzími ľuďmi, zákazu brať si od nich cukríky, hračky ma vedú moje pani  učiteľky  formou projektu Farebná dúha.
15.     Kniha sťažností , podnetov a návrhov  sa nachádza  vo vstupnej chodbe MŠ.
16.    Všetky aktivity, výlety, exkurzie, krúžky  v MŠ  môžem absolvovať len s informovaným  súhlasom mamy a ocina.
17.     Predprimárne vzdelanie získam absolvovaním posledného ročníka Školského vzdelávacieho  programu s názvom  ŠTVORLÍSTOK.  Budem sa vzdelávať v oblastiach:  Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Predprimárne vzdelávanie ukončím  spravidla v školskom  roku v ktorom do 31. augusta dovŕšim  šiesty rok veku a dosiahnem školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom   stupni vzdelania  je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,  ktoré vydáva  moja   Materská škola, M. Marečka 20 a pani riaditeľka mi ho na slávnostnej Rozlúčkovej akadémii  odovzdá.
Verím, že vzájomná spolupráca, porozumenie  a tolerancia  bude pozitívnym prínosom pre Teba  i pani učiteľky  vo Vašom spoločnom úsilí pripraviť mi v MŠ „ Deň plný prekvapení, zábavy a hier“  a ja ti s radosťou porozprávam, ako som strávil deň v MŠ bez Teba.

riaditeľka MŠ
Bc. I. Ludvigová