Milana Marečka 20, Bratislava
 1. Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko čo pýtam. Iba vás skúšam.anjelik
 2. Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.
 3. Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.
 4. Nedávajte sľuby, ktoré neviete, či bude možné splniť – to by podkopalo moju dôveru vo vás.
 5. Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Môžem vás naďalej zapriahať do svojich služieb.
 6. Nepripustite, aby sa mi venovalo priveľa pozornosti mojím zlým zvykom, to ma iba povzbudí v nich pokračovať
 7. Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí
 8. Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás neveľmi počúvam. Je v poriadku o tom hovoriť, ale nechajte to na neskôr
 9. Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení ako dobre viem, čo je dobré, a čo chybné.
 10. Nesnažte sa aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby, bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.
 11. Nechcite, aby som vždy vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil
 12. Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať a získať vlastné skúsenosti.
 13. Neodstrkujte ma, keď kladiem otázky. Ak tak urobíte, zistíte, že začnem informácie hľadať niekde inde.
 14. Nebojte sa, že trávite som mnou málo času. Ráta sa, ako ho spolu trávime

Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia. Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda. Zaobchádzajte so mnou ako so svojím priateľom. Potom aj ja budem  vaším priateľom. Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Milujem vás, milujte aj vy mňa.

Náš detský psychológ  z CPPPaP  Mgr. A. Gajdošová PhD  Fedáková č. 3, Bratislava – Dúbravka  kontakt 64288090, 64461467