Milana Marečka 20, Bratislava

Človek a spoločnosť – hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu. Pričom vychádza z prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následnom zdieľaní zážitkov a skúseností detí. Člení sa do podobastí: Režim dňa, Orientácia v čase, Orientácia v okolí, Geografia okolia, Geografia Slovenskej republiky, História okolia, Národné povedomie, Dopravná výchova. Hlavnými metódami poznávania spoločenského prostredia sú didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Časť prosociálna výchova sa orientuje na rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík dieťaťa. Vo vzdelávacích štandardoch podoblasti Ľudia v blízkom a širšom okolí je dôraz na uvedomovaní a poznávaní identity dieťaťa najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych sociálnych zručností, dôležitých pre jeho sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a fungovanie detí v širšom spoločneskom prostredí. Podoblasť Základy etikety sa zameriava na osvojovanie si kultivovanéhosprávania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti. Podoblasť Ľudské vlastnosti a emócie sa sústreďuje na vnímanie. Podobasť Mediálna výchova, prostredníctvom ktorej sú deti vedené k utvoreniu si predstavy o skutočnej a virtuálnej realite a k jej postupnému odlišovaniu. Dôraz sa kladie aj na utváranie elementárnych základov kritického myslenia, napr. vo vzťahu k odmietaniu negatívnych hodnotových aspektov, ktoré sú predkladané v niektorých mediálne spracovaných rozprávkach a príbehoch. Prosociálna výchova smeruje k vytvoreniu si adekvátneho sebaobrazu a k získaniu adekvátnej sebaúcty dieťaťa, a preto ju možno integrovať do rôznych pedagogických situácií ako aj rôznych okamihov počas dňa. Hlavnými metódami prosociálnej výchovy sú napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, rolová hra a zážitkové učenie.