Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2022

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2022 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Zmena výšky režijných nákladov na stravovanie

Od 1.1.2022 sa mení výška režijných nákladov na stravovanie detí v materskej škole z 5€ na 7,50€ paušálne za mesiac, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu …