Milana Marečka 20, Bratislava

Prezentácie edukačno-vzdelávacích aktivít

Zdravie a pohybhlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je zameraná na pohyb, ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

Pokračovať v čítaní

Umenie a kultúra – Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra má dve základné časti – hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. Hudobná výchova – cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby.

Pokračovať v čítaní

Matematika a práca s informáciami – hlavným cieľom tejto oblasti je poskytnúť základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. Štruktúra výkonových a obsahových štandardov vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami je koncipovaná do štyroch podoblastí: Čísla a vzťahy, Geometria a meranie, Logika, Práca s informáciami.

Jazyk a komunikácia – hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Na to nadväzuje získavanie skúseností, vedomostí a schopností týkajúcich sa formálnych charakteristík písanej reči a písanej kultúry. Poznávanie formy sa nechápe ako priamy nácvik či vyučovanie, ale skôr ako prirodzený výsledok skúseností a príležitosti na jej skúmanie, objavovanie a chápanie. Do tejto časti je okrem podoblasti fonológie a grafomotoriky je zahrnutá aj podoblasť poznávania knižných konvencií a utvárania konceptu tlače.