Milana Marečka 20, Bratislava

admin

Vážení rodičia,

na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021,rozhodnutia ministra školstva  č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a zriaďovateľa MŠ Milana Marečka,

 

od 8. marca 2021 bude prevádzka Materskej školy nasledovne:

 

  • možnosť prezenčnej výučby v materskej škole bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, 
  • aspoň jeden zákonný zástupca predkladá čestné prehlásenie o tom, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti,
  • v platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starší ako tri mesiace, len tento zákonný zástupca môže vstúpiť do priestorov materskej školy →Čestné vyhlásenie pracujúci ZZ ,Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov ZZ (práca doma, nezamestnaný)_
  • naďalej ostáva dôrazne odporúčané nosenie rúšok u detí aj v interiéri Materskej školy
  • príchod dieťaťa do Materskej školy je do 8:00 hod., následne sa priestory budovy dezinfikujú, preto prosíme o dodržanie tohto času.

Prosíme záujem o materskú školu od 8. marca 2021 nahlásiť triednej pani učiteľke formou e-mailu.

Vážení rodičia,
V tomto školskom roku vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné realizovať celoplošné depistažné vyšetrenia zamestnancami CPPPaP Fedákova 3, Bratislava. Preto túto depistáž absolvujú hlavne deti, pre ktoré by bolo toto vyšetrenie užitočné a to v priestoroch MŠ 10.-11. marca 2021.
Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo za rok 2020, aj napriek ťažkej situácií kvôli pandémií ochorenia Covid-19, vyzbieraných 2.725,18 €. Z poukázaných finančných prostriedkov budú pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor.

srdce

Srdečne ďakujeme.

Vážení rodičia,
prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2020 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole
IČO: 173196170 922
z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by bola zrealizovaná revitalizácia školských dvorov.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii na našej webovej stránke, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyplnení a potvrdení Vašim zamestnávateľom prosíme odovzdať tlačivo triednej pani učiteľke.

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ