Milana Marečka 20, Bratislava

admin

V šk. roku 2022/2023  sa zapojíme do projektu Mami, oci čítaj mi!

Projektom vynaložíme snahu o poukázanie potreby čítaniu kníh deťom. Poukážeme na potrebu rozvíjania citovej väzby rodič- dieťa. Budeme rozvíjať predstavivosť a fantáziu dieťaťa na základe prečítaného.

V školskom roku 2022/2023 pre deti predškolského veku ponúkame v priestoroch materskej školy:

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom bude v našej MŠ zabezpečovať  jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Lekcie budú dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 30 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi.  Výška poplatku  je 60,- €/polrok.
Každý piatok v našej telocvični pri triede Veveričky, na deti sa teší úžasný tréner a tanečník Milan Bačiak
Šachový krúžok každý utorok v priestoroch našej MŠ pod vedením Rudolfa Benciho, ktorý sa na deti vždy veľmi teší 🙂
Každý štvrtok na športovom ihrisku a v telocvični ZŠ P. Horova, deti si parádny tréning užijú s trénerom Richardom Tóthom
Oboznamovanie s nemeckým jazykom, vždy v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok podľa skupín v priestoroch našej materskej školy s vynikajúcou a dlhoročnou lektorkou Peťkou Milošovičovou 🙂

Naša materská škola je aj v školskom roku 2022/2023 súčasťou celoslovenského projektu „Strom života“.

Ide o environmentálnu, mimovládnu, dobrovoľnú a neziskovú organizáciu, ktorá je nezávislá na politických subjektoch, a je registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s
pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt. Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností
a rôznych názorových prúdov. Členovia a vedúci Klubov sú slobodní v rozhodovaní a názoroch ― spája ich však potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje korene,
kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti

Program_Stromu života

Súčasťou projektu je aj časopis „Stromáčik“

https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2021

Rozvíjanie schopností detí so Stromáčikom

Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 4/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, stanovená s účinnosťou od 1.júla 2022 na

26,75 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Spôsob úhrady:

  • bezhotovostným platovým stykom

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:

  1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  3. ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre neuhrádzanie príspevku v zmysle ods. 2 písm. b) tohto článku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľke materskej školy.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

O odpustení príspevku rozhoduje riaditeľ MŠ.

 STRAVOVANIE:

Dieťa je automaticky zaradené na poberanie celodennej stravy v sume 1,54€. Záujem o inú ako celodennú stravu (t.j. len desiata, alebo desiata + obed) zákonný zástupca nahlási vedúcej ŠJ. Ďalej raz mesačne uhrádza dieťa schválený MČ BA DNV režijný poplatok ( réžia – energií) vo výške 7,50,- € na dieťa. 

Dotácia na stravu od štátu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ , ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

Viac na stránke úradu práce sociálnych vecí a rodiny na tomto linku

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza jeden mesiac vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Rodič príspevok na úhradu potravín uhrádza:

  • jednorazovým príkazom na úhradu (skutočne odobraté obedy),

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne a je v nedoplatku na stravnom, nemá nárok do úhrady poplatkov na poskytnutie stravy a riaditeľka MŠ môže po upozornení ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo ukončenie tohto stavu. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením majú deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Aby dotácia mohla byť dieťaťu poskytnutá, rodič musí vedúcej školskej jedálne predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky a Vyhlásenie (súhlas so zaradením dieťaťa do zoznamu na poskytnutie dotácie) najneskôr do 5. dňa v mesiaci, aby mu na nasledujúci mesiac vznikol nárok na dotáciu.

Ak má dieťa zdravotné problémy s konzumáciou stravy v MŠ (metabolická porucha, diabetes, alergia na niektoré potraviny) musí rodič o tejto skutočnosti informovať triedne učiteľky a vedúcu školskej kuchyne, ktorej predloží lekárske potvrdenie o tejto skutočnosti. V tom prípade môže priniesť dieťaťu svoju stravu z domu hermeticky uzavretú a označenú menom dieťaťa ktorému prináleží.