Milana Marečka 20, Bratislava

admin

     V novom školskom roku nás čaká veľa legislatívnych zmien, ktoré sa priamo dotýkajú detí, rodičov a v najväčšej miere pedagógov materských škôl. Jednou z najvýznamnejších zmien je prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý parlament definitívne schválil v máji tohto roku. Zákon predstavuje vo viacerých oblastiach pozitívny posun smerom k zlepšeniu postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a uľahčenia ich práce. Súčasne prináša nový systém ďalšieho vzdelávania, ktorý by mal byť efektívnejší a viac odrážať potreby jednotlivých materských škôl. V oblasti predškolskej výchovy nás už v budúcom roku čaká prelomové zavedenie povinného vzdelávania v materských školách pre päťročné deti. Slovenská republika bola jednou z mála európskych krajín, kde sa povinné vzdelávanie ešte netýkalo tejto úrovne, pričom prax ukazuje na jednoznačné pozitíva takéhoto opatrenia. Prevádzka v našej MŠ začína dňom: 2. 09. 2019 pre 340 detí vo veku od 3 – 6 rokov. Počas letných prázdnin v spolupráci s MČ BA DNV prebiehali v MŠ rekonštrukčné práce ( maľovanie tried a školskej kuchyne, opravy vodoinštalácie, hygienických zariadení a výmena PVC v dvoch triedach ). Predprimárne vzdelávanie našich detí bude prebiehať v 14 triedach z toho 5 tried ( 116 detí) tvoria predškoláci, ktorí sa budú intenzívne pripravovať na školské vzdelávanie so záverečným monitoringom pripravenosti detí na ZŠ v spolupráci s CPPP a P. Privítame 86 novoprijatých detí, ktoré prvý krát začnú navštevovať MŠ. Čaká ich zvládnutie adaptačného programu, nakoľko vstup do MŠ je pre dieťa veľkou zmenou. Odporúčame rodičom, deti na túto zmenu dostatočne pripraviť. Vysvetliť im, prečo je pre nich škôlka dôležitá, vyzdvihovať pozitíva (nové kamarátstva, nové hračky, aktivity na spoznávanie všetkého nového – prvý krát bez maminy a ocina). Je potrebné ich vopred pripraviť na režim, ako je ranné vstávanie, stravovanie, zvládnuť sebaobslužné činnosti. Čoraz častejšie sa stretávame s deťmi , ktoré sú emocionálne nezrelé a ťažšie zvládajú adaptáciu v novom kolektíve.
Naša materská škola ponúka deťom množstvo aktivít počas celého roka: Animoterapia (jazda na poníkoch), rôzne divadelné, hudobné a iné predstavenia. Staršie deti majú možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľovania, plaveckého kurzu a Školy v prírode. Taktiež v MŠ prebiehajú krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, futbalový, krúžok anglického a nemeckého jazyka. MŠ sa zúčastňuje aj rôznych výtvarných a tanečných súťaží. Zameriavame sa vo výchovno – vzdelávacom procese na environmentálnu výchovu a utváranie si vzťahu detí k životnému prostrediu.
Veríme, že deti v MŠ strávia deň plný prekvapení, pohody a bezpečia. „Spokojné dieťa – spokojný rodič“. Myslíme si, že pozitívne zmeny v novom školskom roku naplnia očakávania detí, rodičov i pedagógov.
Teší sa na Vás kolektív Materskej školy na ulici Milana Marečka 20.

riaditeľka MŠ
Bc. Irena Ludvigová

Deti z triedy Hviezdičky sa 16. apríla 2019 zúčastnili okresného kola tanečnej a hudobnej súťaže detí materských a základných škôl v slovenských ľudových tancoch – Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019. Pod vedením učiteliek Denisy Hricovej a Zuzany Špačkovej predškoláci s pásmom „Paste sa mi, paste“ získali 1. miesto a postup do krajského kola súťaže.
Pokračovať v čítaní

Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2019 bude nasledovná:
v mesiaci júl od 1. 07. do 26. 07. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka č. 16
v mesiaci august od 29. 07. do 23. 08. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka 20.
Kto súrne potrebuje MŠ, prosím nahláste svoje deti v tomto termíne triednym učiteľkám vo svojich triedach.
Školský rok začína 2. 09. 2019

riaditeľka MŠ
0902649403

Zápis detí do MŠ od septembra 2019

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti ( je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť v MŠ ( alebo stiahnuť priamo z nášho webového sídla) . Žiadosti o prijatie k septembru sa podávajú v priebehu mesiaca marec, apríl daného roka.  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 31. augusta  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Pokračovať v čítaní

Mamička, ocinko, babička a deduško.
Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2018 v znení neskorších predpisov.
našej Materskej škole
IČO: 173196170 922
z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a hračky k pobytu vonku.
Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.
Taktiež sú tlačivá k dispozícii na našej webovej stránke www.skolkydnv.sk/tlaciva

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 20, súpisné číslo 6110

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ