Milana Marečka 20, Bratislava

admin

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy je potrebné aj naďalej sa preukazovať oprávnením na vstup do priestorov a to najmä:


potvrdením o negatívnom výsledku testu:
  • RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

Celé znenie usmernenia Ministra školstva 8.11. 2020

Podmienky vstupu do budovy Materskej školy!!!

V školskom roku 2020/2021 aj napriek pandémii ochorenia Covid-19 naše deti nezaháľali a spoločne si so svojimi pani učiteľkami užili:

Poznávací výlet na Sanberg v spolupráci s Ekocentrom DNV, v mesiaci september.

 

 

 

 

 

 

„Tekvičková slávnosť“ v mesiaci október 2020

 

 

 

 

 

„Úcta k starším“ v mesiaci október – darčeky pre starkých.

 

 

Šikovné ručičky – práce s plodmi jesene v mesiaci október

Príprava na zimu je v mesiaci november v plnom prúde, usilovne upratujeme, hrabeme a tešíme sa z farieb jesene.

09. novembra 2020 je prevádzka MŠ (budova MŠ Milana Marečka 20) prerušená z prevádzkových dôvodov (nedostatok personálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu).

Prevádzka bude obnovená

10.11. 2020 

aj naďalej žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ďakujeme, že nám pomáhate túto ťažkú situáciu ľahšie zvládať.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

usmernenie k postupu MŠ

podľa § 3 ods. (1) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2020 je

 

od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný vstup do priestorov Materskej školy.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Materskej školy Milana Marečka, je určená osoba oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Materskej školy preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky. Viac tu.