Milana Marečka 20, Bratislava

admin

ROZHODNUTIE


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

Celé znenie TU!

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 sme prijali opatrenia v znení:
„Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy k septembru 2020“ budeme prijímať až v mesiaci – máj 2020, aby sme zabránili vstupu cudzích ľudí do priestoru našej MŠ.
Ďakujeme za pochopenie

riaditeľka MŠ
0902649403

Vážení rodičia,

Na základe opatrenia vydaného Magistrátom hlavného mesta  Bratislava, RÚVZ, MŠVV a zriaďovateľom našej MČ BA Devínska Nová Ves naša materská škola prijala ďalšie opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu (COVID-19). Z dôvodu preventívnych opatrení pred respiračnými ochoreniami detí, ruším  bezodkladne , počnúc dňom 6. 03. 2020  do 31. 03. 2020  všetky hromadné akcie a to: športové kurzy, krúžková činnosť ( Aj, Nj, tanečná) ,   kultúrne podujatia, výlety, poníky a  Školu v prírode. O ďalšom postupe budú rodičia aktuálne informovaní. Napriek tomu, že na Slovensku dosiaľ nebol potvrdený žiadny prípad koronavírusu (COVID-19), dovoľujem si  dôrazne apelovať, aby ste nepodceňovali riziko a zabezpečili, aby deti s náznakom akejkoľvek choroby MŠ nenavštevovali. Je potrebné, aby sme všetci dodržali  preventívne opatrenia, ktoré pomôžu znížiť riziko nákazy detí , rodičov a pedagógov našej MŠ  pred týmto nebezpečným vírusom. V MŠ je zvýšená  koncentrácia ľudí, čo môže predstavovať riziko.

Osobitná pozornosť sa v pokynoch venuje  materským školám, školám,  zariadeniam sociálnych služiebkultúrnym zariadeniam.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať 0902649403.

Ďakujem, že nepodceňujete toto riziko.

S úctou,
Bc. I. Ludvigová
riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ od septembra 2020

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti ( je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť v MŠ ( alebo stiahnuť priamo z nášho webového sídla) . Žiadosti o prijatie k septembru sa podávajú v priebehu mesiaca marec, apríl a máj daného roka.  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 31. augusta  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Pokračovať v čítaní