Milana Marečka 20, Bratislava

admin

Hlasovanie začína už vo štvrtok 28.4. 2022  na stránke www.cerstvehlavicky.sk a potrvá do 1.6.2022

Hlasovať:

– môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke,

– je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke),

– môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.

Ak sa nám to podarí, naša materská škola získa od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2022/2023 na týždennej báze.

Hlasujete samozrejme aj za elokované triedy materskej školy

Návod ako sa zaregistrovať a hlasovať

povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,

na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,

zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

Pokračovať v čítaní